המועדון הקאמרי Рברוח יהודית

Wednesday, September 21 · 8:30pm Р10:00pm

◊î◊û◊®◊õ◊ñ ◊ú◊û◊ï◊°◊ô◊ß◊î ◊¢”◊© ◊§◊ú◊ô◊¶◊ô◊î ◊ë◊ú◊ï◊û◊†◊ò◊ú

ביאליק 26

תל אביב

קובי רובינשטיין Рכינור

נועה שריד Рכינור

גלעד הראל- קלרנית

גילי רדיאן- שדה Рויולה וכינור

◊î◊ú◊ú ◊¶◊®◊ô – ◊¶’◊ú◊ï

מיכל טל Рפסנתר

נתנאל גרינשטיין Рפסנתר

בתכנית:
פרוקופייב Рפתיחה על נושאים יהודיים לקלרנית, רביעיית מיתרים ופסנתר
מיו Рסויטה לכינור, קלרנית ופסנתר
◊©◊ï◊ú◊û◊ô◊™ ◊®◊ü – ◊ì◊ï◊ê◊ï ◊ú◊ß◊ú◊®◊†◊ô◊™ ◊ï◊¶’◊ú◊ï
◊°◊ò◊ï◊¶’◊ë◊°◊ß◊ô – ◊û◊ô◊†◊ô ◊ì◊ï◊ê◊ò ◊ú◊õ◊ô◊†◊ï◊® ◊ï◊¶’◊ú◊ï

בלוך Рבעל שם
פאול בן Рחיים Рשירים ללא מלים
◊í’◊ï◊ü ◊ï◊ô◊ú◊ô◊ê◊û◊° – ◊°◊ï◊ô◊ò◊î ◊ú◊õ◊ô◊†◊ï◊® ◊ï◊§◊°◊†◊™◊® “◊®◊©◊ô◊û◊™ ◊©◊ô◊†◊ì◊ú◊®”